Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby związane z zawarciem i wykonaniem umowy jest Constructa Plus Sp.zo.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu 60-616, przy ul. Małopolskiej 8. (dalej jako „Constructa Plus”)

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Constructa Plus możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail. daneosobowe@constructa.com.pl

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Constructa Plus moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać od Ciebie zapytanie dotyczące przedstawianych przez nas produktów. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. Podczas procesu realizacji  umowy twoje dane zostaną uzupełnione o dane niezbędne do jej wykonania np.: imiona rodziców, adres zamieszkania, zameldowania, nr; kont bankowych, miejsce urodzenia, stan cywilny)

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot gospodarczy, a celem tego przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, z Tobą jako osobą której dane dotyczą. Art. 6 ust.1. RODO. (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot gospodarczy dbamy o poufność twoich danych. Z uwagi na konieczność realizacji celu zawarcia i wykonania umowy z Twoją osobą , przy zachowaniu odpowiedniej organizacji pracy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 

  1. Podwykonawcą jako dostawca usługi materiałów, współpracujących z Constructa Plus w celu realizacji podstawowej działalności gospodarczej.
  2. Dostawcą usług prawnych i doradczych (kancelarią prawnym i notarialnym)
  3. Dostawcą usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację zawarcia i wykonania umowy (dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, zarządcy nieruchomościami)
  4. Osobą upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem i zawarliśmy z Toba umowę, mamy obowiązek przechowywania twoich danych:

- Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego.

- Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

- Twoja dokumentacja ( umowy, oświadczenia związane z zawarciem i realizacją umowy) są przechowywane  bezterminowo.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Brak zgody uniemożliwi przedstawieniu interesującej Cię oferty, oraz przeprowadzeniu działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Posiadasz również prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Definicje i skróty.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE.