ładowanie
0   /   100
Constructa Plus - rewitalizacja Fortu 7A w Poznaniu

Cele projektu

Projekt nowego Fortu 7A zakłada stworzenie wzorcowego, edukacyjnego biomu miejskiego, który pozostanie aktywną częścią miejskiego systemu zieleni.

Nie da się ukryć, że poprzez coraz silniejszą ingerencję człowieka środowisko naturalne w miastach uległo zmianie. Edukacja w zakresie tworzenia mikroenklaw biologicznych w miastach jest ważnym zadaniem, jakie przed sobą stawiamy.

Planujemy zaprojektowanie ścieżek edukacyjnych, poświęconych aktywnemu wspieraniu miejskiej przyrody: na terenie Fortu powstaną pasieki i kwietne łąki, domy dla owadów, siedliska jeży, stanowiska roślin warunkujących przetrwanie zwierząt w mieście, zostaną też zaplanowane i zaprojektowane miejsca bytowania ptaków sprzyjające odchowaniu młodych.

Naszą ambicją jest, by ekspercki projekt biomu miejskiego stał się punktem odniesienia dla rozwiązań środowiskowych inwestycji różnej skali w intensywnie zurbanizowanych przestrzeniach.

Przebudowa systemu zieleni

W biologicznie aktywnym obszarze nowego Fortu  projektujemy wartościową w kontekście miejskiego ekosystemu, bioróżnorodną przestrzeń, pełniącą równocześnie funkcję edukacyjną.

Środkowa część Fortu 7A, gdzie znajduje się zabudowa kubaturowa jest objęta ochroną Natura 2000 jako potencjalne siedlisko nietoperzy. Przygotowywany projekt zieleni zakłada nie tylko zapewnienie schronienia nietoperzom, czy stworzenie pasiek, siedlisk lęgowych dla ptaków i kwietnych łąk dla owadów, ale również wielkoskalowe nasadzenia rodzimych gatunków drzew, krzewów o wysokiej wartości biologicznej sprzyjających miejskiej bioróżnorodności.

Społeczeństwo

Naszą ambicją jest stworzenie miejsca, które w naturalny sposób stanie się miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców dzielnicy, a także i całego Poznania – zarówno projekt zielonych przestrzeni zewnętrznych, jak i funkcje zaplanowane w obiekcie historycznym będą sprzyjać społecznej integracji.

Fort 7A po rewitalizacji stanie się miejscem skupiającym działania aktywizacyjne wielu grup społecznych, zwłaszcza tych z utrudnionym dostępem do wartościowych aktywności: dzieci, seniorzy, młodzież, osoby z niepełnosprawnością. Naszą celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie zarówno przestrzenią ekspozycyjną, warsztatową, wypoczynkową, rozrywkową i usługową. Bardzo ważna jest dla nas szeroko pojęta działalność edukacyjna i rozwojowa. Wszystkie te aktywności będą realizowane przez podmioty ekonomii społecznej, które specjalizują się w tych obszarach. Będą one wspierane przez Fundację, która będzie odpowiedzialna za realizację założeń projektu Unijnego i współpracy pomiędzy PES-ami.

Zabudowa mieszkaniowa

Zabudowa mieszkaniowa w tym projekcie stanowi ekonomiczne wsparcie kosztowego zadania jakim jest pełna rewitalizacja fortu i przekształcenie go w wartościową społecznie, architektonicznie, historycznie i przyrodniczo przestrzeń. Jednocześnie jest rozwinięciem idei biomu miejskiego, w którym przeplata się zabytek, środowisko i społeczeństwo.

Ta część inwestycji podporządkowana jest tym samym wartościom, co cały projekt – maksymalnemu poszanowaniu środowiska i mądrej urbanistyce. Intensywność zabudowy, wysokość budynków, która nie będzie przekraczała wysokości korony drzew będą znacznie odbiegały od charakteru zabudowy sąsiadującej z naszą inwestycją.

Realizacja projektu mieszkaniowego wiąże się z koniecznością usunięcia drzew w miejscu jej powstania. Aby zminimalizować powierzchnię zabudowy ograniczymy powierzchnię wykopów poprzez zastosowanie ścian szczelinowych. Niezbędne szlaki komunikacyjne będą wykonane z ażurowych nawierzchni.

Ok. 50%  wszystkich usuwanych drzew to niewielkie samosiewy. Ponad 40% spośród całości stanowi robinia biała, która jest gatunkiem inwazyjnym.

W celu rekompensaty za planowane do wycinki drzewa i krzewy planuje się nasadzenia rekompensacyjne, nasadzenia wykonane będą gatunkami rodzimymi. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych drzewa i krzewy zostaną zabezpieczone poprzez oszalowanie lub obłożenie matami, komunikacja będzie odbywać się w sposób nie narażający korony drzew na uszkodzenia, pojazdy mechaniczne nie będą parkowały ani poruszały się w miejscach stwarzających zagrożenie dla systemów korzeniowych.

Aby zminimalizować  utratę powierzchni biologicznie czynnych  zaprojektowaliśmy zieleń intensywną na dachach budynków. Zaprojektowana roślinność intensywna na dachach zielonych będzie stanowić schronienie dla ptaków, motyli i innych owadów oraz poprawi mikroklimat otoczenia.